Top

Regulaminy


 

📋 REGULAMIN/PROGRAM IMPREZY MASOWEJ:

„Mecze koszykówki Sensation Kotwica Kołobrzeg w rozgrywkach Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn oraz mecze towarzyskie w sezonie 2023/2024r. odbywać się będą w Kołobrzeskiej  hali Milenium ul. Łopuskiego 38,78-100 Kołobrzeg

Każdy uczestnik imprez masowych organizowanych przez Klub, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią poniższego regulaminu, oraz do stosowania się do jego treści podczas trwania każdej imprezy.

Regulamin imprezy masowej – meczu koszykówki

Na postawie art. 6 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2023, poz. 616 z późn. zmianami, dalej „Ustawa”)  wprowadza się następujący regulamin imprezy masowej – meczu koszykówki o następującym brzmieniu („Regulamin”):

 1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów koszykówki, których organizatorem jest MUKS KOTWICA 50 KOŁOBRZEG ul.Łopuskiego 38,78-100 Kołobrzeg NIP: 6711573532 REGON:330912289 kontakt e-mail: biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl tel.kontaktowy  534 149 336 („Organizator”) rozgrywanych w Hali Milenium.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki uczestnictwa i zachowania się uczestników imprezy masowej, jaką jest mecz koszykówki.
 3. Wszyscy uczestnicy imprezy masowej przez zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany.
 5. Wstęp na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, karnetu, identyfikatora lub w innej formie określonej przez Organizatora.
 6. Bilety i karnety należy okazać na żądanie służb porządkowych przy wejściu, a także w czasie trwania Imprez.
 7. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie masowej na wyłączną odpowiedzialność swoich pełnoletnich opiekunów (osób, które sprawują nad nimi pieczę).
 8. Każdy uczestnik imprezy masowej wchodząc na jej teren wyraża jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio lub fotografii z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych bez ograniczeń terytorialnych.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom imprezy masowej oraz porządek podczas jej trwania.
 10. Organizator zapewnia udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, jak również pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
 11. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani  są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z wszelkich pomieszczeń na terenie imprezy masowej wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do podporządkowania się przepisom p.poż. obowiązującym w miejscu imprezy masowej.  W razie komunikatu o konieczności opuszczenia obiektu, uczestnicy mają obowiązek bezzwłocznego kierowania się do wyjścia, zgodnie z instrukcjami służb porządkowych Organizatora.
 14. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwym organom, zgodnie z przepisami Ustawy.
 15. Organizator imprezy masowej może odmówić wstępu na imprezę masową oraz przebywania na niej w przypadkach wskazanych w art. 22 Ustawy, w tym osobom:
 16. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązującego do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 17. wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,
 18. odmawiającym poddania się czynnościom służb porządkowych i informacyjnych Organizatora, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, w tym wylegitymowaniu się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione (lit. e),
 19. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 20. posiadającym broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 21. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 22. Organizator zabrania wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy masowej:
 23. broni i innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych, broni, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przy czym ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych Organizatora,
 24. sztucznych ogni, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych, opakowań szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do flag i transparentów, „kominiarek” i innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, urządzeń wzmacniających dźwięk tj. trąbki, bębny, fanfary, gwizdki, syreny, wuwuzele oraz instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym itp.
 25. Organizator, w czasie i miejscu imprezy masowej, zabrania również:
 26. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności, rzucania przedmiotami, rozniecania ognia,
 27. palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 28. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej /zarobkowej na terenie imprezy masowej bez zgody Organizatora,
 29. poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach itp. na terenie imprezy masowej,
 30. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy masowej,
 31. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy masowej.
 32. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
 33. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przejętych rozwiązaniach organizacyjnych.
 34. Służby porządkowe i informacyjne podlegają w trakcie trwania imprezy masowej kierownictwu kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 35. Służby porządkowe wykonują swoje czynności w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 36. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 37. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy,
 38. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 39. przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione,
 40. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie,
 41. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania  tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 42. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 43. użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 44. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej.
 45. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz inne  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 46. Ustala się następujący program imprezy masowej:

a/. godz. rozpoczęcia meczu – 2 godziny: przybycie zespołów – uczestników meczu oraz organizatorów do hali.

b/. godz. rozpoczęcia meczu – 1 godzina: otwarcie wejść do hali dla uczestników imprezy.

c/. rozpoczęcie meczu / imprezy masowej w godzinie wskazanej przez organizatora.

d/. max 30 min. po zakończeniu meczu: obowiązek opuszczenia hali przez uczestników imprezy masowej.

 1. Regulamin/Program wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.